Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Rozpočet

Rozpočet

Obec Neplachovice, v souladu s ustanovením § 3 odst. 4, § 11 odst. 4, § 17 odst. 8 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, zveřejňuje na svých internetových stránkách schválený rozpočet Obce Neplachovice a jeho schválené změny v průběhu roku, schválený střednědobý výhled rozpočtu Obce Neplachovice, schválený závěrečný účet Obce Neplachovice. Uvedené dokumenty najdete obecni-urad/uredni-deska/ - Hospodaření obce, rozpočet a rozpočtová opatření

Do  listinné podoby těchto dokumentů můžete nahlédnout v úředních hodinách na Obecním úřadu Neplachovice

Strategický plán rozvoje 2016 - 2025

plan

Zpravodaj obce

zpravodaj

Mobilní aplikace

 logo mobilní aplikacegoogle-play-downloadapp-store-download

Kalendář

Mikroregion Opavsko Severozápad

      

Mikroregion Opavsko Severozápad

Dokumenty k finančnímu hospodaření Mikroregionu Opavsko severozápad

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje Mikroregion Opavsko severozápad na elektronické desce, www.opavsko-severozapad.cz, vybrané dokumenty k finančnímu hospodaření Mikroregionu Opavsko severozápad. V listinné podobě lze nahlédnout v sídle DSO, tj. Úvalno č.p. 58, na podatelně. Jedná se o střednědobý výhled rozpočtu, rozpočet, závěrečný účet, rozpočtová opatření a pravidla rozpočtového provizoria.

Interaktivní mapa

Interaktivní mapa Neplachovice

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 5
DNES: 292
TÝDEN: 292
CELKEM: 483361

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Navigace

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de
  • pl

Obsah

Vážení občané,
v měsíci lednu jsme podali žádost o dotaci na akci „Výstavba ČOV a splaškové kanalizace“ pro naši obec. V březnu budeme vybírat zhotovitele na tuto zakázku. Pokud obdržíme dotaci v dostatečné výši, abychom byli schopni ufinancovat zbytek této velké akce, měli bychom začít realizovat tento projekt ještě v tomto roce. Na veřejné schůzi k této problematice, která proběhla v loňském roce, drtivá většina z vás tento projekt podpořila.
 V současné době ing. Kamil Kořistka provádí projektování jednotlivých přípojek pro RD (hradí obec). Pravidla jsou jasně daná a odklad projektování není možný. Uvědomte si, že projekty jednotlivých přípojek musí projít stavebním řízením. Mnozí z vás nemají představu, co administrativní práce projekt odkanalizování obce obnáší. Proto vás žádám, vyjděte ing. Kořistkovi vstříc, a když Vás navštíví, neodkládejte projektování na pozdější dobu.
                                                                                                                   Dehner Jiří, místostarosta

Již mnohokrát bylo v minulosti ve zpravodaji zmiňováno, že obec Neplachovice má zájem podat žádost o dotaci na stavbu kanalizace a ČOV.  Všechny kroky, které nyní činíme, vedou k podání žádosti nejpozději v lednu 2017.
V současné době se dokončuje vyhotovení realizační projektové dokumentace na kanalizaci a ČOV, připravují se projektové dokumentace pro jednotlivé kanalizační přípojky potřebné pro vydání společného územního souhlasu, bylo vyhlášeno výběrové řízení pro generálního dodavatele stavby a technický dozor.
V obci se stále množí dotazy, zda je povinen majitel nemovitosti s domovní čistírnou odpadních vod nebo septikem se zemním filtrem (dále jen ČOV) nebo žumpou po vybudování veřejné kanalizace se na tuto kanalizaci připojit, anebo může likvidovat odpadní vody stávajícím způsobem.
V ustanovení § 3 odst. 8 zák. č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích v platném znění je uvedeno, že obecní úřad může rozhodnutím uložit vlastníkům pozemků a staveb, na kterých vznikají nebo mohou vznikat odpadní vody, povinnost připojit se na kanalizaci v případech, kdy je to technicky možné.
Řada obyvatel obce se napojení nebrání. Pokud však někdo napojení na kanalizaci odmítá a trvá na dosavadním způsobu likvidace odpadních vod v domovní ČOV nebo septiku, je nutné, aby se prokázal platným povolením k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních podle ustanovení § 8 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách ve znění pozdějších předpisů. Pokud tedy provozovatel domovní ČOV (septiku) nepožádal o prodloužení starého povolení nebo o vydání nového povolení, vypouští v současné době odpadní vody bez povolení a vystavuje se riziku sankčního postihu.
Povinnost mít k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních povolení není nově zavedeným požadavkem, ale tuto povinnost ukládal už zákon č. 138/1973 Sb. i zákon č. 11/1955 Sb. V našem právním řádu je tedy tato povinnost „mít povolení“ zakotvena již od roku 1955. Vypouštění odpadních vod „bez povolení vodoprávního úřadu“ je tedy od roku 1955 nelegální.
Dále musí být prokazatelně dodrženy podmínky vydaného rozhodnutí – „Povolení k vypouštění odpadních vod“, zejména je nutno pravidelně sledovat a měřit kvalitu vypouštěných odpadních vod a protokoly o provedených rozborech odpadních vod uschovávat.
 
Obdobným způsobem řeší vodní zákon žumpu (bezodtokou vybíratelnou jímku).
Kdo akumuluje odpadní vody v bezodtoké jímce, je povinen zajišťovat jejich zneškodňování tak, aby nebyla ohrožena jakost povrchových nebo podzemních vod, a na výzvu vodoprávního úřadu prokázat jejich zneškodňování v souladu s vodním zákonem (doklady o pravidelných vývozech k likvidaci na ČOV).
Žumpy musí být vodotěsné, bez možnosti jakéhokoliv odtoku. Vyprazdňování žumpy musí být prováděno pravidelně několikrát ročně podle objemu akumulačního prostoru žumpy.
Pravomoc  kontrolovat  nakládání s odpadními vodami  má  kromě  příslušného vodoprávního úřadu také  Česká inspekce životního prostředí. V případě kontroly vodoprávním úřadem nebo Českou  inspekcí  životního  prostředí  bude  povinen  vlastník nemovitosti  předložit množství dodané  pitné  vody  (z faktur SmVaK)  a  předložit i množství vývozů žump  firmou, která má „oprávnění“ odebírat tyto  odpadní vody a dále je pak předávat na ČOV k zneškodnění. Obsah žumpy musí být zneškodňován v souladu s platnými  právními  předpisy. Písemné doklady dle stanoviska ČIŽP by měly být uchovávány po dobu min. 3 let.
Je třeba dodat, že sankce za porušení povinností ze zákona jsou vysoké.
 
Kvůli vysokým cenám, které občané platí specializovaným firmám za vývoz žumpy či septiku, se někteří obyvatelé uchylují k vypouštění odpadní vody do přírody, přečerpávají nebo vypouští odpadní vody tajně do obecní kanalizace.
Fyzická osoba, která vypouští odpadní vody do vod povrchových nebo podzemních v rozporu s vydaným povolením, případně nezajišťuje likvidaci odpadních vod ze žump v souladu s vodním zákonem, se vystavuje sankčnímu postihu až 50 000 Kč.
Osoby oprávněné k podnikání a právnické osoby mohou být potrestány sankcí od 10 000 Kč až do 10 000 000 Kč.

Občané  průběžně uzavírají  s obcí Smlouvu o právu umístit, provést a užívat stavbu kanalizační  přípojky. Tyto  smlouvy zajistí  občanům  vyřízení územních a stavebních povolení  na  jednotlivé  kanalizační  přípojky  obcí  a  navíc  občané  ušetří   nemalé finanční prostředky na vybudování veřejné části kanalizačních přípojek, které bude obec financovat  na základě podepsaných smluv.
 
Shrnutí:
V případě, kdy se občané nebo podnikatelé nebudou chtít připojit na nově zřízenou veřejnou kanalizaci a přitom nebudou mít odpovídající likvidaci odpadních vod nebo nebudou mít povolení k vypouštění odpadních vod, budou vystaveni riziku případných a možných kontrol ze strany ČIŽP a vodoprávního úřadu.
Česká inspekce životního prostředí nebo vodoprávní úřad může jako opatření k odstranění zjištěných závad nebo odstranění a nápravy zjištěných nedostatků, jejich příčin a škodlivých následků mimo jiné uložit povinnost připojit se na veřejnou kanalizaci. V tom případě si bude občan hradit kanalizační přípojku v celé délce sám, tj. od své nemovitosti až do připojení na hlavní kanalizační řád.
 
Česká inspekce životního prostředí a vodoprávní úřad jsou také příslušní k projednání případných správních deliktů.
 
Argument, že doposud bylo možné bez postihu jednat určitým způsobem (vypouštět žumpu tajně na pole, nevyvážet septik a být „na černo“ napojen na obecní kanalizaci bez smlouvy a povolení apod.) již nebude možné dále tolerovat.